Odpowiedzialność przedsiębiorcy

Jako jeden z wytwórców wiodących na całym świecie w obszarze systemów nośnych kabli firma NIEDAX GROUP postrzega swój obowiązek, a w szczególnej mierze do przejęcia we wszystkich swoich narodowych i międzynarodowych lokalizacjach odpowiedzialności za swoje przedsiębiorcze działania w rozumieniu Corporate Social Responsibility.

Jesteśmy przekonani, że przejrzyste zarządzanie podlegające wysokim standardom etycznym, wzmacnia zdolności przedsiębiorstwa do promowania zrównoważonego rozwoju oraz osiągnięcia zdrowego wzrostu.

Do naszych dążeń należy równocześnie już od dawna uzyskiwanie równowagi między celami ekonomicznym, ekologicznymi i socjalnymi. Te podstawowe wartości są również spisane w naszym Code of Conduct.


Odpowiedzialność ekologiczna

Jesteśmy świadomi tego, że zasoby naturalne stanowią wysokie a równocześnie ograniczone dobro. Wobec tego wymagają - też dla dobra następnych generacji – szczególnej ochrony oraz zagospodarowania z maksymalną dozą odpowiedzialności.

Wysokie oszacowanie wartości natury znajduje wyraz w formie, jak oszczędnie gospodarujemy tymi zasobami. Jeżeli nie występuje możliwość do korzystania z tych zasobów w takim stopniu, w jakim mogą być regenerowane, to stawiamy na rozwiązania umożliwiające oszczędność oraz unikanie powstawania odpadów, na recykling, ponowne użycie, a także nie na ostatnim miejscu na wytwarzanie wyrobów jakościowo wysokowartościowych o długim okresie użytkowania.

Dalsze czynniki to ujęcia wartości użytkowych oraz ich optymalizacja. Nasz cel dla ochrony środowiska polega na stałej pracy nad usprawnieniami, nawet daleko wykraczającymi poza obowiązujące ustawowe wymagania.

Dążymy do tego poprzez zrównoważony sposób produkcji, w którego centrum mieści się innowacyjne działanie oraz wykorzystywanie najnowszych technologii.


Zrównoważony rozwój gospodarczy

Gospodarcze działania o uzyskanie udziału w rynku o silnej konkurencji, wymaga stałej, wybiegającej w przyszłość oceny i podjęcie niezwłocznego działania mającego na celu realizację nowego ukierunkowania.

Do tego należy z jednej strony koncentracja na określonym podstawowym obszarze działania, a z drugiej strony również na rozsądna akwizycja tak, aby rozbudować kompetencje, a przez to bardziej elastycznie i ekonomicznie ukształtować oferty na wyroby oraz usługi.

Odpowiednie inwestycje lub restrukturyzacji w odniesieniu do dotychczasowych wyrobów mogą utworzyć nowe technologiczne i organizacyjne środki. Naszą siłą jest stała zasada "wszystko tylko z jednej ręki", ponieważ wyłącznie my sami decydujemy nad niemal całym obszarem naszej produkcji.

Nasz gospodarczy cel polega na tym, że przez krytyczne spojrzenie na nasze działania oraz elastyczność chcemy być zawsze otwarci dla szans dokonania zmian przynoszących zyski, które zapewnią nam przewagę w walce konkurencyjnej oraz zapewnią bezpieczeństwo naszym lokalizacjom.


Zrównoważony rozwój społeczny

Dobre i zrównoważone środowisko pracy stanowi podstawę dla zdrowych stosunków z załogą, a przez to zadowolenie i motywacja pracowników.

Podstawę dla tego stanowi solidna działalność prewencyjna, obejmująca nie tylko bezpieczeństwo pracy oraz ochronę przeciwpożarową w miejscu pracy, ale również wzmacnianie ogólnej świadomości bezpieczeństwa pracowników.

Oferty pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz elastycznego czasu pracy, to również otwarcie możliwości ukształtowania w rozumieniu Work-Life-Balance (równowaga – praca – życie).

Work-Life-Balance = kompatybilność pod względem równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Nasze oferty szkoleniowe spełniają nie tylko nasze własne zapotrzebowanie na młodych specjalistów. Z tego profitują również firmy, które same nie mogą kształcić pracowników, korzystając z naszych wysoko wykwalifikowanych absolwentów. 

Potrzebujesz pomocy? Cieszymy się, że możemy pomóc.

Tel. (032) 381-98-10, 381-98-11
Fax (032) 384-39-56
info@SPAMPROTECTIONniedax.pl